2013/11/12
|
(บันทึกก่อนหน้า: ปฏิทินการเดินทาง, วันที่ 1 & 2, วันที่สาม, วันที่สี่, วันที่ห้า, วันที่หก, วันที่ 7 & 8, วันที่เก้า, วันที่สิบ, วันที่สิบเอ็ด, วันที่สิบสอง, วันที่สิบสาม, วันที่สิบสี่, ...
2013/11/11
|
Best pho I've had in USA #ef2013
2013/11/11
|
Bun Thin #ef2013
2013/11/11
|
Fried chicken #ef2013
2013/11/11
|
Rice crackers & shrimp and vermicelli #ef2013
2013/11/11
|
Back to Philly, where I began this journey six weeks ago #ef2013
2013/11/11
|
(บันทึกก่อนหน้า: ปฏิทินการเดินทาง, วันที่ 1 & 2, วันที่สาม, วันที่สี่, วันที่ห้า, วันที่หก, วันที่ 7 & 8, วันที่เก้า, วันที่สิบ, วันที่สิบเอ็ด, วันที่สิบสอง, วันที่สิบสาม, วันที่สิบสี่, ...
2013/11/10
|
Wall art #ef2013
2013/11/10
|
Higher learning ? #ef2013
2013/11/10
|
Place of worship #ef2013