สไลด์ประกอบการบรรยาย "ราคา" ของ พ.ร.บ. คอม 2559: บางประเด็นที่ผู้ให้บริการควรกังวล, สฤณี อาชวานันทกุล, นำเสนอในเวทีเสวนา "ประเทศไทยหลัง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2559" จัดโดยคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ร่วมกับกลุ่มคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, วันที่ 25 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

Related content