สไลด์ประกอบการบรรยาย โดย สฤณี อาชวานันทกุล ในงาน “ร่วมมือกันผลักดันสู่เป้าหมาย” เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในการจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและยุติความยากจน จัดโดย Unilever Thailand ร่วมกับ Thaipublica, โรงแรมดุสิตธานี 4 กรกฎาคม 2559

Related content

Error | FRINGER คนชายขอบ

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.